søndag 19. oktober 2014

Målstyring i skolen - læringslyst og læringstrykk
I det siste har Lektor Simon Malkenes bok «Bak Fasaden i Osloskolen» blitt viet oppmerksomhet i media. Forfatteren av boka presenterte sin bok på Kulturhuset i slutten av september. Der hadde blant annet leder for Utdanningsforbundet Oslo Terje Vilno et innlegg og sier at Osloskolen har erstattet utrykket ”læringslyst” med ”læringstrykk”. I tillegg har det vært mange debatter med ordbruk som "kontroll- og kartleggingsregime". Flere parter har uttalt seg og noen er sterkt kritisk til utviklingen av skolen i hovedstaden.

Jeg har jobbet i Osloskolen i over ti år. Mesteparten som lærer, men fra juni 2013 også som skoleleder. Nå skal det legges til at min erfaring kun er fra ungdomsskolen, men jeg har i de tre siste årene også (en noe annerledes og kanskje litt snever?) erfaring som foresatt i barneskolen. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen fra media og har behov for å finne ut av hva målstyring egentlig er.

Derfor har jeg igjen brukt litt tid på et dypdykk i pensumbøkene fra første året mitt på masteren i utdanningsledelse. Da gikk jeg på institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitet i Oslo og boka ”Ansvar og kvalitet - strategier for styring i skolen” av G.Langfeld (2008) var en av mange bøker på pensumlista. Og jeg må jo dele!

Historikk

1. januar 1986 ble et nytt inntektssystem innført for kommune i Norge. I dette systemet stod det som ble kalt "det finansielle ansvarsprinsippet" sentralt. Det innebar at den som skulle beslutte et vedtak, også skulle bære ansvaret for å finansiere det. Dette førte til et skifte i hvem som skulle bestemme hva som skulle brukes til opplæring. I prinsippet betød dette at det nå ikke var staten, men kommunestyret som selv kunne velge hvordan de ville prioritere de ulike sektorer og formål opp mot hverandre.
Dette var en stor overgang for skolene. Tidligere hadde det vært et styringsregime med detaljert regelverk i form av rundskriv, stillingsinstrukser og øremerkede tilskudd som regulerte hva staten godkjente å ta inn i det grunnlaget kommunene kunne søke statsrefusjon for. Staten hadde betalt utgiftene til det meste av hva skolen kostet kommunen. Det hadde særlig vært to oppgaver som kommunene skulle bestemme over: antallet skolekretser og skolebyggene i dem, og å skaffe inventar, læremidler og utstyr til undervisningen. Nå måtte skolene konkurrere om alle sine midler med alle andre hensyn som kommunene hadde ansvar for. Det var ikke bare for skolene at det nye inntekstsystemet betød en omlegging. Kirke- og undervisningsdepartementet (Kunnskapsdepartementet) hadde lang tradisjon for å detaljstyre grunn- og videregående skole. De måtte evaluere og revidere og målstyring ble gjort gjeldende for utdanningssektoren gjennom St.meld.nr.37 (1990-91) (G.Langfeldt, Ansvar og kvalitet - strategier for styring i skolen, 2008, s. 43-44).
Det var mange motstandere under innføringen, særlig lærerne var skeptiske til målstyringen, men staten arbeidet aktivt for å etablere målstyring og virksomhetsplanlegging som sentrale styringsinstrument. Rektor som tidligere hadde vært en "kollega" ble nå en leder og behovet for lederprogrammer meldte seg. I programnotatet fra en av disse programmene står styring og ledelsesutvikling beskrevet slik: " Målstyring er å styre mot mål, at en på hvert nivå setter opp mål og planlegger, gjennomfører arbeidet med stor frihet til valg av virkemidler, at en vurderer systematisk om resultatet er i samsvar med mål og rammer og justerer kursen" (KUF 1992, s. 16).
Hver skole, skulle ut fra direktiver fra staten, lage sin egen visjon. Denne markerte de verdier som det enkelte lærerkollegiet ønsket å stå sammen om. Så brøt man ned visjonen i tiltaksplaner som igjen skulle være koplet opp mot langtids- og årsbudsjett. Innenfor de rammene som budsjettet gav, fremkom så definerte arbeidsmål. Virksomhetsplanleggingens implisitte budskap var at særlig rektorene skulle nå mål gjennom planlegging av virksomheten (G.Langfeldt, Ansvar og kvalitet - strategier for styring i skolen, 2008, s. 46).

Nåtiden

Tilbake til min situasjon. Vi har nå kommet til oktober, temperaturen kryper nedover på gradstokken, den deilige klare høstluften har kommet og det første snøfallet minner oss om at høsten snart er over og vinteren på tur. På skolen står planlegging og legging av neste års strategier på timeplanen.

Balansert målstyring

Osloskolen i dag er styrt på bakgrunn av det som heter Balansert målstyring (Balanced scorecard). Bakgrunnen for utviklingen av denne modellen var at ledere på 1980-tallet mente at de tradisjonelle målingene de gjorde gjennom eksisterende finansielle prestasjonsmålingene ikke gjorde dem i stand til å lede virksomheten på en effektiv måte. Med utgangspunkt i modellen "Tablou de Bord" utviklet Robert Kaplan og David Norton denne nye modellen; Balanced scorecard (Balansert målstyring).
Modellen er et situasjonsbestemt styringsverktøy hvor man kontinuerlig overvåker og foretar resultatmålinger av kritiske suksessfaktorer for virksomheten (måleparametre) innenfor 4 perspektiv:
  • Det finansielle perspektiv – How do we look to shareholders

  • Kundeperspektivet – How do customers see us?

  • Det interne prosess-perspektivet – What must we excel at?

  • Læring og vekst perspektivet – Can we continue to improve and create value?
(http://kunnskapssenteret.com/balanced-scorecard/)
Dette har Osloskolen tilpasset og vi har i dag fått.:

Osloskolens strategi

Visjon

Osloskolen skal gi alle elever mulighet til å realisere sine evner og talenter. Elevene skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Osloskolen skal bidra til sosial mobilitet, og flere elever skal fullføre og bestå et 13-årig opplæringsløp.

 

Verdier

Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – RespektVi skal altså på bakgrunn av det strategiske kartet sette oss mål og bruke parametere som elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og diverse prøveresultater til å vurdere om vi faktisk når de målene vi setter oss.
Men er ikke dette flott da? Vi setter oss mål som fremmer det jeg går ut fra både ledelsen, lærerne, foresatte og elever er ute etter: At elevene skal lære mest mulig og at de skal trives i skolen. Vi trenger da noe å måle etter. Noe som kan si oss om vi er på riktig vei. Hva skal vi ellers bruke om vi ikke skal se på resultatene fra undersøkelser? Selvsagt skal vi ta hensyn til elevenes forutsetninger når vi ser på resultatene. Vi skal identifisere og kartlegge risikofaktorer som kan hindre oss i å nå målene. Og vi skal kun se etter trender over tid. Men vi må ha et mål med det vi driver med.

Hattie (2012) har ut fra en metastudie av 50 000 studier hvor 80 millioner elever har vært involvert, laget en liste over hva vi som skole kan bidra med for at det skal foregå læring. Dette er på bakgrunn av 800 metaundersøkelser. Det er på grunnlag av denne listen vi i Osloskolen setter våre mål. Da må vi ha noe å måle etter. Vi trenger en bekreftelse på at det vi driver med er riktig.

Men...

Et stort problem med denne modellen er at det er vanskelig å unngå at man legger opp undervisningen etter det som skal testes i prøvene. I ungdomsskolen blir da eksamen det endelige målet og det som man blir testet i på eksamen blir styrende for hva man lærer på skolen. Slik jeg leser Opplæringsloven (2008) er det i hvert fall vanskelig å unngå på ungdomsskolen. Alt før eksamen i grunnskolen er underveisvurdering og skal brukes til å hjelpe eleven til å forstå hva han eller hun skal jobbe med (vurdering for- og av læring). Eksamen er sluttvurderingen og blir derfor retningsgivende for hva man skal lære (vurdering av læring). Etter min mening blir da eksamen styrende for hva man skal lære i grunnskolen.

Et annet problem som kan oppstå (og som ifølge saker i media, for ofte oppstår), er hvis skolelederen vurderer lærerens prestasjoner kun etter prøveresultatene. I følges Hatties studier så er de to viktigste forutsetningene for elvenes læring deres intelligens og tidligere prestasjoner. Først på tredje plass og nedover i lista kommer alt det vi i skolen kan påvirke. Men på dette området skal vi selvsagt påvirke og gjøre vårt aller beste.

Jeg har vært ekstremt heldig med de skolelederne jeg har jobbet med da jeg jobbet som lærer i Osloskolen. Jeg har aldri opplevd å bli vurdert ut fra resultatene til elevene (i hvert fall ikke som jeg har visst om). Men jeg har hørt historier fra andre lærere som ikke er til å tro.

Det er mulig at det er enklere i ungdomsskolen der vi har et treårig løp med eksamen som sluttvurdering og formelle karakterer å forholde oss til. Nå skal det også nevnes at det er mulig at det har noe å si hvilke område av Oslo jeg har jobbet i. Jeg har nesten bare jobbet på skoler som ligger over Oslosnittet, med unntak av en skole i Groruddalen hvor jeg jobbet i en periode som lærer.

Etter min mening blir en dyktig skoleleder med solid faglig bakgrunn ekstremt viktig. En skoleleder som har pedagogikk i fagkretsen og som vet hva som fremmer læring, både hos elevene og personalet. Og som handler deretter. Som bruker hodet og tenker fornuftig! Hvis skolederen ikke har bakgrunn i skoleverket blir det enda viktigere med en skolelederutdannelse. En utdannelse som tar opp disse problemstillingene. Jeg mener likevel at Osloskolen er inne på noe, vi må ha en form for måling av måloppnåelse. Den viktigste jobben blir da å legge til rette for å utdanne og veilede skolelederne. De må bruke målstyringen riktig, slik som den er ment. Som en temperaturmåler på måloppnåelsen.


Når jeg står opp om morgenen og skal sende barna på skolen, sjekker jeg temperaturen ute. Er det kaldt tar vi på stilongs, lue og votter. Det er ikke noen "big deal", det skjønner alle. Jeg bare gjør de nødvendige grep for å holde barna mine varme. Jeg blir ikke irritert på gradstokken og setter spørsmålstegn ved nødvendigheten av en temperaturmåler. Ei heller går jeg ut og holder rundt måleren slik at jeg kan pynte på resultatet (som dessverre man har sett antydninger til i andre land). Slik ser jeg også på prøveresultaene i skolen. Man må forholde seg til realiteten og gjøre noe med det hvis man oppdager en negativ trend. Det er hvordan man som skoleleder oppnår gode resultater på skolen som blir viktig. Og her tror jeg kanskje vi har en vei å gå. Vi må kun bruke resultatene som en temperaturmåler. Så må vi se på tiltak og hva som faktisk virker; skape forventninger hos elevene, troværdige lærere, gode relasjoner mellom lærer elev og ikke minst, mellom lærer og ledelse. Slik oppnår man læringstrykk uten at det går ut over læringslysten.

For det ideelle må jo være at LÆRINGSLYST = LÆRINGSTRYKK
 
Kilder:
Hattie, J. (2013), Synlig læring - for lærere, Cappelen Damm AS
Langfeldt, G. (2008), Ansvar og kvalitet - strategier for styring i skolen, Cappelen Damm AS
http://kunnskapssenteret.com/balanced-scorecard/

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar