søndag 16. november 2014

Arbeidstid, samarbeid og julestress

(http://teachertalk.no/images/rettefella_large.jpg)

Tiden vi går inn i nå er ekstra tung for lærerne på ungdomsskolen. Det er nå fleksibiliteten i arbeidstidsavtalen slår inn for fullt. Det er nå det begynner å kjennes på kroppen hvorfor man som lærer må avspaserere i elevenes høst- vinter- og sommerferie. Nå øker arbeidstimene proposjonalt med julestress og mørketid. Dette er fordi halvårsvurderinga nærmer seg og dokumentasjon i form av formell og uformell vurdering må være i orden. Lærerne ønsker å gi elevene best mulig forutsetning for å lykkes og dermed må de ha et grundig vurderingsgrunnlag for å kunne gi gode framovermeldinger. Juleferie kan de glemme. Rettebunkene og den dårlige samvittigheten er der hele tiden, enten fysisk eller psykisk.

 (http://bloggfiler.no/orkideenemine.blogg.no/images/1578472-10-1392423585121.jpg)

Min oppgave som skoleleder blir da å legge til rette for at de overlever - at de klarer å se mållinja i det fjerne. Lærerne har ikke tid til annet enn å vurdere og dokumentere.

(http://fam-johnsen.com/wp-content/uploads/2010/05/sliten_jogger_1232405115.jpg)

 

Spørsmålet mitt blir da hvordan jeg som skoleleder kan legge til rette for lettelse av arbeidsoppgavene.


Vurderingene gjøres og det dokumenteres. Så hva kan jeg gjøre da? Jo, jeg kan løfte blikket og se på systemene og organiseringen av planleggings- og læringsarbeidet på skolen. Jeg kan finne organiseringsmåter som letter lærernes arbeidssituasjon.

Siden jeg er midt i et utdanningsløp i en master i skoleledelse er det naturlig for meg å lete i aktuell faglitteratur. I mitt forrige faginnlegg "The main thing" skrev jeg om Viviane Robinsons (2014) og hennes ledelsesdimensjoner. I dimensjon 4: Å lede lærernes læring og utvikling understreker hun viktigheten av å utvikle lærernes samarbeid. Dette tar også Erik Irgens (2010) opp i boka Kompetent skoleledelse. Jeg mener at han er inne på noen av våre hovedutfordringer som ledere. Dette kan oppsummeres i tittelen på kapittelet;

Rom for arbeid: Lederen som konstruktør av den gode skole.


Irgens (2010) tar for seg en oppsummering av evalueringer som ble gjort av tidlige forsøk med arbeidstidsordninger. Disse forsøkene skjedde mellom år 2000 og 2003 og oppsummeringen ble utført av Thomas Dahl fra SINTEF og Lars Klewe og Poul Skov fra Danmarks Pædagogiske Universitet (Dahl, Klewe & Skov, 2003). I evalueringen deltok 203 tilfeldig utvalgte skoler i en spørreundersøkelse hvor rektorer, lærere, foreldre og elevråd deltok. Irgens (2010) hevder at det ved hjelp av svarene ble mulig å dele opp skolene i kollektivt og individuelt orienterte skoler og at man kunne finne ut mer om hva kollektiv praksis betyr for kvaliteten i en skole. Det er disse slutningene jeg syns blir relevante med tanke på spørsmålet mitt.

Irgens (2010) sammenfatter og skriver at:

"... hovedtrekkene i Dahl, Klewe og Skovs (2003) undersøkelser er tydelige: De kollektivt orienterte skoler var bedre i det meste. Det var mer individuell og elevtilpasset undervisning og større variasjon i arbeidsmetoder i kollektivt orienterte skoler, og den enkelte elev var mer involvert i å utforme sine egne læringsstrategier. Det kollektive understøttet med andre ord det individuelle på en slik måte at det fikk positive resultater for eleven. Ikke bare den enkelte eleven, men også den enkelte læreren utførte sine oppgaver bedre når det kollektive fungerte." Andreassen, Irgens, Skaalvik, (2010), s. 134

I tillegg til disse klare forskjellene i kvalitetene av læringsarbeidet, kom det fram at lærere i skoler som hadde utviklet seg mot en kollektiv praksis opplevde at deres arbeid ble mindre belastende:

"I kollektivt orienterte skoler svarte 40% av lærerne at de i "høy grad" hadde en god arbeidssituasjon når det gjaldt arbeidsbelastning. I individuelt orienterte skoler var tallet så lavt som 18%. I kollektivt orienterte skoler svarte 78% at de i høy grad hadde mulighet til selv å tilrettelegge arbeidet. I individuelt orienterte skoler var tallet 57%."
Andreassen, Irgens, Skaalvik, (2010), s. 135
I følge disse undersøkelsene opplevde altså lærerne både mindre arbeidsbelastning og høyere grad av autonomi. Irgens konkluderer til slutt:
"Med andre ord er kollektivet ikke nødvendigvis en trussel mot det individuelle, men kan bidra til å skape rom for individualitet, variasjon og mangfold for både lærere og elever, og det kan igjen føre til at den enkelte lærerens totale arbeidsbelastning blir redusert"
Andreassen, Irgens, Skaalvik, (2010), s. 135

Hmmmmmmmmmmmmmmmm......


Jeg kjenner at jeg nærmer meg en eventuell problemstilling til hovedoppgaven min:

Hvordan få til en frivillig kollektivt orientert skole som organiserer samarbeidet slik at lærerne opplever det som meningsfylt, og at de faktisk søker dette samarbeidet fordi de gjennom dette opplever en bedre arbeidssituasjon?


Men det er ennå litt tid igjen...
Referanse:
Andreassen, Irgens, Skaalvik: Kompetent skoleledelse. 2010


tirsdag 11. november 2014

Målstyring, mobbing og god allmenndanning


(http://h-debatt.no/wp-content/uploads/2011/05/mobbing.jpg)
Flere tragiske mobbesaker har vært i media i den siste tiden. Vi leter etter syndebukker - har skolelederne gjort nok? lærerne? Hva med foreldrene? Samfunnet? Internet? Hvorfor har ingen stoppet det? Hvem har skylden, hvem kunne gjort mer? Har rektorer vært sitt ansvar bevisst? Vi trenger en syndebukk - det er ikke aktuelt å godta at dette er noe som bare skjer.

Det går innpå oss alle når vi leser om slike tragiske skjebner. Og du skal være ganske kynisk for ikke å tenke tanken at du kunne eller burde gjort mer, uansett hvilken posisjon du er i. Som skoleleder, lærer, foresatt, foresatt til medelev eller medelev. Det har ihvertfall fått meg til å undre på om det vi gjør er godt nok.

I innledningen til generell del i Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) står det: "Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp." (LK06)

Under kapittelet om det allmenndanna mennesket er det understreket ytterligere:
"God allmenndanning vil seie tileigning av kunnskap og modnad til å møte livet - praktisk, sosialt og personleg" (LK06)

Når det snakkes om målstyringa i Osloskolen i media blir det ofte bare fokusert på et lite område; eksamensresultater og resultatene fra nasjonale prøver. Altså de målene som brukes av skolene og skoleeier som en test på om man er på rett vei med tanke på læringsutbytte. Men målstyringa i Osloskolen tar også utgangspunkt i mange andre parametre. Blandt annet fra elevundersøkelsen; måling av ro, sosial trivsel og om det foregår mobbing på skolen. Dette er også prioriterte områder i Osloskolen.

Likevel sitter en litt gnagende uro i meg. Har fokuset på faglig utvikling gått på bekostning av sosial trivsel og utviklinga av god allmenndanning?

Kan det være slik at siden de faglige målene er så mye mer konkrete, både med tanke på analyse og oppfølging, så er det lettere å fokusere på disse? Kan det være slik at dette faglige jaget har fått ledere og lærere rundt i landet til å nedprioritere planene for sosial trivsel og arbeid mot mobbing?

Jeg har ikke svaret....
men jeg kjenner på ansvaret, jeg og andre ledere, jeg og andre lærere, jeg og andre foreldre. Vi må stå sammen og lære barna kunnskap og modenhet til å møte livet - praktisk, sosialt og personlig.

lørdag 1. november 2014

The main thingOsloskolen er stor. Vi er delt inn i sju skoleområder eller skolegrupper. Seks av områdene består av grunnskoler og den sjuende gruppa er for videregående skoler. I hvert område er det en områdedirektør. Onsdag inviterte vår områdedirektør hele ledelsen på alle skolene i skolegruppa på workshop.
Workshopen ble arrangert av områdedirektør i samarbeid med stiftelsen IMTEC (en stiftelse som jobber med utviklingsarbeid i skolen). Tema var noe av det jeg syns er det viktigste og mest interessante ved min jobb:

Hvordan påvirker man elevenes læring - sett fra et lederperspektiv


altså, "THE MAIN THING". Det er jo dette skolen handler om! Dessverre blir man altfor ofte mest opptatt med den daglige driften og man får ikke tid til refleksjon, samhandling og utvikling. Dette hadde vår områdedirektør ryddet tid til. Som den evige studenten jeg er, så ELSKER jeg faglig påfyll.

Områdedirektør innledet med en tegneserie og underskreket med den viktigheten av å underbygge påstandende sine med relevant forskning. For å få noe til å skje må vi vite at det faktisk virker, ikke bare basere oss på tro og synsing.Yes, tenkte naturfagslæreren i meg. Forskningsbaserte teorier. Vi skal slutte å synse og tro, men lete i forskningsresultaene etter hva som påvirker læring hos elevene. Eller egentlig skulle jo ikke vi lete, men støtte oss til noen som allerede har gjort det arbeidet for oss. Som denne dama her:

Viviane Robinson


I forkant av denne workshopen hadde vi vært på foredrag med Robinson (2014). Hun snakket om funnene i boka "Elevsentrert skoleledelse". Vi har også brukt arbeidstid på å lese gjennom hele boka for at vi skulle ha best mulig utgangspunkt for utvikling av egen praksis. Og som vanlig vil jeg gjerne dele (påtvinge?) min nyervervede kunnskap med dere.

Litt teori fra boka

I boka har Robinson (2014) gått gjennom beste tilgjengelig evidensbase (i følge henne selv) for hva som fungerer postitivt for elevers læring og satt det i system. Hun har sortert forskningsresultater i fem kategorier eller dimensjoner som hun kaller det, og sett på hvordan disse påvirker elevers læring.


På tvers av disse fem dimensjonene er lederens ferdigheter. Disse ferdighetene må brukes i mer eller mindre grad i alle dimensjonene for at det skal føre til høy kvalitet på undervisning og læring. Man berører også ofte flere av dimensjonene samtidig når man skal løse lederoppgaver. Jo mer komplekse oppgaver, desto flere dimensjoner er involvert.


Noe av det som gleder meg, i tillegg til evidensen, er at gjennomgående tema for alle dimensjonene er at man må ta med lærerne i prosessen. Robinson (2014) argumenterer for at det er mange pedagogiske ledere i en skole, på flere nivå. Hvis disse ikke blir tatt med i prosessen så får man ikke til den utviklingen man ønsker. Dette passer veldig bra med mitt syn på hvordan man driver en god skole.

Dimensjon 1: Etablere mål og forventninger

Hun hevder for eksempel i dimensjon 1 at "å sette spesifikke mål øker prestasjon når lærerne er engasjert i målet og tror de har kapasitet til å oppnå det." (Robinson 2014, s. 62). Hun gir eksempler for hvordan man kan oppnå engasjement for målene og argumenterer for at hvis det ikke er tilstrekkelig kapasitet bør man heller sette prosessmål enn prestasjonsmål. Lærerne må være en del av prosessen.

 

Dimensjon 2: Strategisk bruk av ressurser

I dimensjon 2 underskreker hun at det er viktig å analysere og evaluere det eksisterende ressurstildelingsmønsteret. Hun hevder videre at det må ses i sammenheng med læringsmål og forskningsbasert kunnskap om effekten. Det er kvaliteten på den daglige klasseromspraksis som kraftigst påvirker elevfremgangen. Hun drar inn god personalpolitikk, rekruteringstiltak og tiltak for å beholde gode lærere som viktige for å utnytte ressuresene best mulig.

Dimensjon 3: Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis

I kapittelet om dimensjon 3 tar hun opp kvalitetssikringen av det viktigste vi holder på med: ELEVENES LÆRING. Hun innleder med et sitat fra Sonny Donaldson, direktør for Aldine-skoledistrikt i Texas: "The main thing is to keep the main thing the main ting" Dette var noe han gjentok gang på gang på sine forelesninger om god skoleledelse. Hun fortsetter med å beskrive hvordan vi kan bedre kvaliteten på undervisningen. For en tidligere arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet som er over snittet opptatt av skoleledelse, er det også herlig å lese hva Robinson mener om å basere evaluering av lærere kun på basis av resultater.

"Resultatbasert evaluering av undervisning er spesielt problematisk dersom den brukes som en formell evaluering knyttet til læreres personlige ansvar. Å holde lærere ansvarlige for resultater, spesielt dersom dette forbindes til sanksjoner eller incitamenter, kan ødelegge utviklingen av et kollektivt ansvar for elevprestasjoner, tillit og teamarbeid." Robinson (2014), s. 89.

Man må altså bruke resultatene til å skape en kultur der lærerne bruker dokumentasjonen til forbedringsformål. Hun hevder at når data behandles som en ressurs for å ta beslutninger, forblir fokus på kvaliteten av de profesjonelle vurderingene som personalet gjør. Data kalibrerer, men erstatter ikke, profesjonelle vurderinger. (Robinson 2014, s. 93)

Dimensjon 4: Lede lærernes læring og utvikling

Dimensjon 4 er å lede lærernes læring og utvikling. Dette er den dimensjonen som påvirker elevenes læring mest. Og som kanskje er det som driver flest skoleledere? Her hevder hun at det omfatter det å skape gode muligheter for samarbeid om hvordan lærerne skal forbedre undervisningen sin i overensstemmelse med det elevene skal lære. Hun snakker om samarbeidende læring og at lærerne er gjensidig avhengige av hverandre. For å få til endring må man undersøke lærernes årsak til å opprettholde praksis isteden for å avskrive dem som lite endringsvillige. Man må ha med seg lærerne. I tillegg handler det om det kollektive samarbeidet i en skole. Og alt er basert på evidensbasert forskning om hva som faktisk virker. Halleluja!


Hvordan et skolefellesskap virker har også Eirk Irgens (2010) i boka "Kompetent skoleledelse" skissert i en modell.


Det er i område 4 man har mest å hente ut, både i følge Irgens (2010) og Robinson (2014). Den kollektive utviklingen. Dette er etter min mening også den største utfordringen. Det krever tid å samarbeide og det krever tid å planelgge god læring. Man må ha tydelige mål og planer og dette må sees i sammenheng, også på et overordnet nivå. Det er ikke bare elevene som må vite målet med timen, eller fellestiden, som det heter for lærerne. Det er ikke bare elevene som bør reflektere rundt sin læring og være med på å vurdere seg selv. Jeg vil hevde at de samme prinsippene for god lærig også gjelder for voksne. Derfor bør vi som skoleledere gjøre som rektoren på en av mine naboskoler sa fint sa det på workshopen: "we have to walk the talk"

Dimensjon 5: Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø

Til slutt omtaler Robinson (2014) område 5 som en følge av de andre områdene. Hvis det er kvalitet på de andre dimensjonene er det også trygghet og et godt miljø. Hun drar også inn viktigheten av samarbeidet med de foresatte og til å ta hensyn til nærområdet.

En refleksjons- og utviklingsdag 

Skolelederne i vårt område fikk en dag unna skolen til å reflektere rundt egen praksis. Det er viktig. Det er vanskelig å ta seg tid til det i hverdagen - når vikarkabalen skal gå opp, elevers ve og vel skal diskuteres og alle de forskjellige aktivitetene på skolen skal planlegges og koordineres. Vi er jo så opptatte av at elevene skal reflektere - og at lærerne skal reflektere. Da må vi jo ha tid til selv å relfektere rundt vår egen praksis. Vi må undersøke, begrunne og evaluere.

Vår jobb blir nå å "walk the talk" og "keep the main thing the main thing"!Referanser:
Andreassen,R. Irgens, E og Skaalvik (red), E (2010). Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag.  
Robinson, V (2014). Elevsentrert skoleledelse. Cappelen Damm AS